OBEC

Občan

V tejto časti www stránky vás informujeme o prebiehajúcich podujatiach a akciách poriadaných obecným úradom, telovýchovnou jednotou a ostatnými organizáciami na území obce:

Kalendár podujatí 2018

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR   stiahni
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený   stiahni
Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR   stiahni
Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie Poruba   stiahni
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   stiahni
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   stiahni
Výzva na predkladanie ponúk – Wifi pre teba   stiahni

Dôležité informácie:

   
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba   stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia.   stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta   stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo   stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA   stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba   stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou   stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba   stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024   stiahni
Likvidácia jedlých olejov   stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba   stiahni
Porucha majetkového vodovodu   stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie   stiahni
Poruba – situácia kanalizácie   stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)   stiahni
stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018   stiahni
Oznam o vyberaní poplatku za hrobové miesta za obdobie 2018-2027   stiahni
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza – domáce zabíjačky   stiahni
Absolventská prax do Hornonitria   stiahni
Plán zasadnutí OZ na rok 2019   stiahni
VV – uloženie zásielky na meno Matej Štúr   stiahni
Informácia o začatom správnom konaní-Tibor Čavojský   stiahni

Daniela Horváthová

ekonómka obce/účtovníčka, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

– vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, evidencia majetku

– mzdová a personálna agenda

– uzatváranie zmlúv na hrobové miesta

 

Bc.Monika Kováčová

všeobecný administratívny pracovník, t. č.: 046/5482218, e-mail: monika.kovacova@poruba.dcom.sk

Evidencia obyvateľstva:

– prihlasovanie na trvalý/prechodný pobyt

– vydávanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

– zrušenie trvalého pobytu

Overovanie podpisov a listín

Miestne dane a poplatky:

– daň z nehnuteľností

– daň za psa

– daň za nevýherné hracie prístroje

– daň za predajné automaty

– daň za ubytovanie

– daň za užívanie verejného priestranstva

– poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stavebné činnosti – pomocné (prijímanie žiadostí, evidencia)

– žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o povolenie odstránenia stavby, žiadosť o súhlas MZZO, žiadosť o stavebné povolenia, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, udržiavacích prác, stavebných úprav …

Podateľňa:

– evidencia došlej a odoslanej pošty

Iné:

– pridelenie, zrušenie súpisného čísla

– poplatok za materskú školu, miestny rozhlas, prenájom sály, ostatné správne poplatky

– vydávanie rybárskeho lístka

– vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

– slobodný prístup k informáciám

 

Oľga Pernišová

správkyňa budov, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Pomocné práce:

– zabezpečovanie kultúrnych podujatí

– prenájom budov a priestorov

– upratovacie práce

– vyhlasovanie v miestnom rozhlase, roznos pošty

– správa cintorína

– vedenie knižnice

 

Ing. Katarína Jankovová

referent – stavebná oblasť, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Stavebné činnosti (vydávanie rozhodnutí a oznámení):

– drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce

– stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia odstránenia stavieb, rozhodnutia o umiestnení stavby …

Prenesený výkon štátnej správy:

– evidencia a vydávanie rozhodnutí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, špeciálnych stavieb

 

Mgr. Alena Grondžák-Pechová

referent –sociálna oblasť, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Zabezpečuje činnosti v sociálnej oblasti ako externá pracovníčka prostredníctvom obecného úradu v Porube :

– vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

– vydávanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk