OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2018

uzatvorená zverejnená názov
15.1.2018 17.1.2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Poruba
15.1.2018 17.1.2018 Zmluva o dodávke tovaru-DEMIFOOD spol. s r.o.
16.1.2018 17.1.2018 Rámcová kúpna zmluva -Bidfood Slovakia, s.r .o.
1.2.2018 9.2.2018 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2018
8.2.2018 9.2.2018 Rámcová kúpna zmluva-ŠEVT a.s.
6.2.2018 14.2.2018 Zmluva o dielo-Kanianska 8
7.3.2018 7.3.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
7.3.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
19.3.2018 20.3.2018 Zmluva o bežnom účte na dotácie
4.4.2018 5.4.2018 Zmluva o užívaní časti majetku obce Poruba – areál Klub športu
5.4.2018 5.4.2018 Zmluva – poistka úrazové poistenie detí v MŠ
11.4.2018 11.4.2018 Príkazná zmluva p.Marko
11.4.2018 11.4.2018 Príkazná zmluva p.Marková
23.4.2018 24.4.2018 Zmluva č. 38 537-dotácia pre DHZ
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu -telocvičňa
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu -N.B.D. 486
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu -N.B.D. 487
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu -MŠ
16.5.2018 24.5.2018 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
29.5.2018 6.6.2018 Hromadná licenčná zmluva
18.6.2018 19.6.2018 Kúpna zmluva RAJO
18.6.2018 19.6.2018 Kúpna zmluva RAJO-školský program
19.6.2018 25.6.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
16.7.2018 23.7.2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa-KŠ
19.7.2018 23.7.2018 Poistná zmluva-kompl. poist. – dopoistenie telocvične
23.7.2018 30.7.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použ.šatstva
25.7.2018 1.8.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
31.7.2018 31.7.2018 Zmluvy na hrobové miesta júl 2018
31.8.2018 31.8.2018 Zmluvy na hrobové miesta august 2018
3.9.2018 4.9.2018 Kúpna zmluva-predaj pozemku parc.č. 741/5 a 741/6
12.9.2018 14.9.2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa-OcÚ fotovoltaika
13.9.2018 14.9.2018 Zmluvy na hrobové miesta september 2018
21.9.2018 28.9.2018 Dodatok k Zmluve o pripoj.zariad.užívateľa sústavy-OcÚ fotovoltaika
28.9.2018 5.10.2018 Zmluvy na hrobové miesta septermber 2018
3.10.2018 5.10.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov GKV a Ac
4.10.2018 5.10.2018 Zmluva o spolupráci RKC
5.10.2018 5.10.2018 Poistná zmluva – KPP Obec Poruba
7.10.2018 8.10.2018 Zmluva o vykonanie diela
15.10.2018 18.10.2018 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Marko
15.10.2018 18.10.2018 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Marková
16.10.2018 18.10.2018 Zmluvy na hrobové miesta október 2018
16.10.2018 23.10.2018 Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002354 o poskytnutí dotácie zo ŠR
31.10.2018 6.11.2018 Zmluvy na hrobové miesta október 2018
5.11.2018 6.11.2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 10
5.11.2018 6.11.2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 12
8.11.2018 9.11.2018 Notárska zápisnica – kúpna zmluva
9.11.2018 16.11.2018 Zmluva o dielo – zateplenie HZ
16.11.2018 19.11.2018 Zmluvy na hrobové miesta november 2018 č.81-88
23.11.2018 29.11.2018 Zámenná zmluva
30.11.2018 4.12.2018 Zmluvy na hrobové miesta november 2018 č.89-93
10.12.2018 12.12.2018 Zmluva o zimnej údžbe ciest
18.12.2018 20.12.2018 Dohoda -rekapitulácie preddav. platieb a vyúčt .faktúr
19.12.2018 20.12.2018 Zmluvy na hrobové miesta december 2018 č. 94-108
20.12.2018 20.12.2018 Zmluva o poskyt.služieb zimnej údržby MK
20.12.2018 28.12.2018 Zmluva o dielo o poskytovaní služieb
30.12.2018 7.1.2019 Dohoda o používaní súkromného MV

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk