OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2017

uzatvorená zverejnená názov
9.1.2017 13.1.2017 Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Magura Poruba
3.2.2017 11.2.2017 Dohody o platbách za elektrinu 2017
23.2.2017 23.2.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
18.2.2017 26.2.2017 Zmluva o dielo (Kanianska 8)
28.2.2017 8.3.2017 Príkazná zmluva p.Furo
28.2.2017 8.3.2017 Príkazná zmluva p.Furová
9.3.2017 13.3.2017 Poistná zmluva-úrazové poistenie detí v MŠ
15.3.2017 20.3.2017 Mandátna zmluva č. 01/2017
17.3.2017 20.3.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o úvere č.4202107
31.3.2017 8.4.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č.1703LD004
12.4.2017 12.4.2017 Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3.5.2017 4.5.2017 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
3.5.2017 4.5.2017 Príkazná zmluva p. Gebrlín
4.5.2017 4.5.2017 Príkazná zmluva p. Donát
9.5.2017 9.5.2017 Zmluva o poskytnutí služby č.13022017B
19.5.2017 29.5.2017 Zmluva o poskytnutí služby na VO
30.5.2017 31.5.2017 Zmluva č. 37086 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
7.6.2017 14.6.2017 Dohoda o účinkovaní hudobnej skupiny DUO CHARME
14.6.2017 14.6.2017 Úverová zmluva č. 283506-2017
14.6.2017 14.6.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
15.6.2017 15.6.2017 Zmluva – publicita na Obnovu Obecného úradu Poruba
22.6.2017 22.6.2017 Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb-telefón MŠ
22.6.2017 22.6.2017 Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb-telefón ŠJ
29.6.2017 6.7.2017 Zmluva o dielo – L.I.R.R
30.6.2017 7.7.2017 Nájomná zmluva č. 4056/2017/LSR
15.7.2017 20.7.2017 Mandátna zmluva č. 3/2017
31.7.2017 31.7.2017 Zmluva o poskytovaní služby verejného osvetlenia
26.8.2017 31.8.2017 Zmluva o vykonanie diela
28.8.2017 4.9.2017 Zmluva o dielo – výmena krytiny HZ
30.8.2017 8.9.2017 Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny pre šk.r.2017/2018
20.9.2017 20.9.2017 Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza
29.9.2017 6.10.2017 Príkazná zmluva p.Drexlerová
19.10.2017 26.10.2017 Zmluva o spolupráci – Jeseň je dar
3.11.2017 7.11.2017 Zmluva o dodávke plynu
20.11.2017 23.11.2017 Dohoda s UPSVaR § 12
23.11.2017 23.11.2017 Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu
23.11.2017 23.11.2017 Príkazná zmluva p. Perniš
23.11.2017 27.11.2017 Zmluva o nájme pozemku – Urbárska krčma
28.11.2017 28.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb elektr.bankovníctva
30.11.2017 06.12.2017 Dodatok č. 1 – telocvičňa
30.11.2017 06.12.2017 Zmluva o zimnej údržbe ciest
05.12.2017 06.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi – elekos
05.12.2017 06.12.2017 Kolektívna zmluva medzi obcou Poruba a Základnou organizáciou odborového zväzu verejnej správy
18.12.2017 18.12.2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk