OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2014

Zmluva s SPF – bezodplatný prevod pozemkov

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o úvere – Prima banka

Zmluva o poskytnutí prostriedkov – TJ Magura Poruba

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva – ROKO SLOVAKIA, s.r.o.

Zmluva o poskytovovaní vybraných súborov údajov z inform. systému katastra nehnuteľností

Kúpna zmluva – Etela GROSSOVÁ

Nájomná zmluva – ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva – TELECOM

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov

Súhrnný návrh poistnej zmluvy – Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 17.3.2014 – ROKO

Zmluvu o dielo – hudobná skupina Kanianská 8

Zmluva o poskytnutí služieb – Ing.Milene Korcová

Zmluva o poskytovaní internetových a dátových službách

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda služby – Gavliak     

Dodatok – ROKO

Zmluva o vystavení záruky č. 139/2014/BZ      

Dodatok č.2 – Kúpna zmluva – ROKO SLOVAKIA, s. r. o. 

Zmluvy o úvere so ŠFRB               

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 

Zmluva č.2014/0276 o poskytnutí dotácie   

Zmluva č.0173 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva o spolupráci 

Mandátna zmluva

Dodatok č.2-NÁJOMNÁ ZMLUVA

Návrh poistnej zmluvy – Allianz

Zmluva o dodávke vody – požiarna zbrojnica

Zmluva o dodávke vody – požiarny hydrant/NBD

Zmluva o dodávke vody – nájomné byty č. súp. 487

Zmluva o dodávke vody – nájomné byty č. súp. 486

Zmluva o dodávke plynu – nájomné byty č. súp. 486

Zmluva o dodávke plynu – nájomné byty č. súp. 487  

Záložná zmluva – Štátny fond rozvoja bývania

Dohoda s UPSVaR- §10 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda s UPSVaR- o podmien.vykon. menších obecných služieb § 12 o pomoci v HN

Zmluva o združenej dodávke elektriny NBD č.486

Zmluva o združenej dodávke elektriny NBD č.487

Zmluva o združenej dodávke elektriny Požiarna zbrojnice č.94

Zmluva o zimnej údržbe ciest 2014-2015

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

 

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2013

Kúpna zmluva na p.č.2301/1,  dátum uzavretia 15/02/2013, dátum zverejnenia 15/02/2013

Zmluva o dielo- zmena a doplnok ÚP, dátum zavretia 18/02/2013, dátum zverejnenia 18/02/2013

Zmluva o prenájme pozemku a uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou ROKO Slovakia s.r.o, dátum uzavretia 21/02/2013, dátum zverejnenia 21/02/2013

Zmluva o poskytnutí prostriedkov s TJ Magura Poruba, dátum uzavretia 1/03/2013, dátum zverejnenia 05/03/2013

Kúpna zmluva na odpredaj p.č. 2998/2,2999/1 s COMTEl s.r.o.,dátum uzavretia 25/03/2013, dátum zverejnenia 25/03/2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s Slovak Telekom, dátum uzavretia 25/03/2013, dátum zverejnenia 25/03/2013

Zmluva o poskytovaní služieb Web -hostiny s LUNETA s.r.o., dátum uzavretia 26/03/2013, dátum zverejnenia 26/03/2013

Zmluva pri zabezpečení reg.podujatí a materiálov s Reg.kult.centrom v Prievidzi, dátum uzavretia 27/03/2013, dátum zverejnenia 27/03/2013

Zmluva o obstarávaní s Ing.Terézia Davidová, dátum uzavretia 25/07/2013 , dátum zverejnenia 29/07/2013

Dodatok č. 1 k zmluve 02/02/2010 o zabezpečení ochrany pred požiarmi, dátum zverejnenia 22/08/2013

 

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2012

Zmluva o nájme hrobového miesta 12012, dátum uzavretia zmluvy 19/01/2012, dátum zverejnenia zmluvy 19/01/2012

Zmluva o poskytnutí grantu č.ST2011_40, dátum uzavretia zmluvy 24/01/2012, dátum zverejnenia zmluvy 25/01/2012

Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Magura Poruba, dátum uzavretia 20/02/2012, dátum zverejnenia 20/02/2012

Kolektívna zmluva pre rok 2012,15/03/2012,dátum uzavretia 15/03/2012,dýtum zverejnenia zmluvy 15/03/2012

Zmluva o dodávke hygienických produktov, dátum uzavretia zmluvy 20/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 20/03/2012

Darovacia zmluva – poskytnutie vecného daru 15/03/2012, dátum uzavretia zmluvy 15/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 15/03/2012

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení reg.podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2012, dátum uzavretia zmluvy      27/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 27/03/2012

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 13/04/2012, dátum uzavretia zmluvy 13/04/2012, dátum zverejnenia zmluvy 13/04/2012

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 23/04/2012, dátum uzavretia zmluvy 23/04/2012, dátum zverejnenia zmluvy 23/04/2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použité šatstva 04/06/2012, dátum uzavretia zmluvy 04/06/2012, dátum zverejnenia zmluvy 04/06/2012

Dodatok k zmluve o úvere č.42/021/07 zo dňa 29.07.2007,dátum uzavretia zmluvy 15/06/2012,dátum zverejnenia zmluvy 15/06/2012

Dohoda o vytvorení spoloč.šk.obvodu zo dňa 13/06/2012,dátum uzavretia zmluvy 13/06/2012, dátum zverejnenia zmluvy 15/06/2012

Zmluva o poskytovaní služieb č.2010012 s dodatkom zo dňa 16.07.2012 , dátum uzavretia zmluvy 27/07/2012, dátum zverejnenia 27/07/2012

Kúpna zmluva na p.č.497/1 k.ú.Poruba,dátum uzavretia 10/06/2011,dátum zverejnenia 10/08/2012

Zmluva o poskytovaní služieb-soc.posudky, dátum uzavretia 28/09/2012, dátum zverejnenia 28/09/2012

Kúpna zmluva na p.č.2301/1 k.ú.Poruba, dátum uzavretia 06/11/2012, dátum zverejnenia 06/11/2012

Zmluva o zimnej údržbe ciest, dátum uzavretia 06/12/2012, dátum zverejnenia 06/12/2012

Dohoda o poskytovaní menších obec.služieb 12012, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dohoda o poskytovaní menších obec.služieb 22012, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti pohrebníctva, dátum uzavretia 23/11/2012 , dátum zverejnenia 21/12/2012

Kúpna zmluva na p.č.780, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Zmluva o poskytovaní audit.služieb, dátum uzavretia 23/11/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dodatok č.6 k SocÚ Handlová, dátum uzavretia 20/12/2012 , dátum zverejnenia 27/12/2012

 

ZMLUVY UZATVORENÉ  V ROKU 2011

 

Dohoda s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku, 28.01.2011

 Kupno-predajná zmluva s Murárovou a Weisovou 15.02.2011

 Kupno-predajná zmluva s Gleskovou 16.02.2011

  Kupno-predajná zmluva s D.Šimková,I.Lacková,M.Kábrtová 11/04/2011

 Kúpna zmluva s Annou Neuherz 13/04/2011, 07:42

 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 20/04/2011, 15:20

 Zmluva o úvere 42/021/07-Dodatok č.3 05/05/2011, 16:55

Zmluva-údržba verej.priestr.,30/04/2012,10:00

  Dodatok k zmluve o pripojení s T-COm

  Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania 09/05/2011, 15:19    

 Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza 24/05/2011, 10:39

 Zmluva o užívaní poľovného revíru.pdf 12/06/2011, 20:49

 Dohoda o finančnom grante „Nech sa nam netulaju“ 29/06/2011, 12:33

 Zmluva o združení finančných prostriedkov s OZ Hornonitrie

  Darovacia zmluva č.1411/2011 so Št. pedag.ústavom 30/09/2011, 11:02

  Zmluva o poskytnutí služieb -Ing.Korcová M.-auditor 17/10/2011

  Zmluva o zimnej údržbe ciest 2011/2012 04/12/2011

    Zmluva o odbere odpadu zo ŠJ 31/12/2011

   Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny – odberné miesto : telocvičňa, areál klubu športu, Dolná škola,MŠ,ZŠ,V.O.2x,OcÚ,Dom smútku,- SSE         a.s., Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 360403008

     Zmluva o odbere odpadu zo ŠJ 31/12/2011


                                                    

                                                                   


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk