OBEC

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2018

VZN č. 1-2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poruba:

stiahni
platnosť: od 1.6.2018
účinnosť: trvá

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2017

VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

stiahni
platnosť: od 1.1.2018
účinnosť: trvá

VZN č. 2-2017 o miestnych daniach:

stiahni
platnosť: od 1.1.2018
účinnosť: trvá

VZN č. 3-2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení:

stiahni
platnosť: od 1.1.2018
účinnosť: trvá

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2016

VZN 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom:

stiahni
platnosť: od 7.6.2016
účinnosť: trvá

VZN 02/2016 o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska:

stiahni
platnosť: od 7.6.2016
účinnosť: trvá

VZN 03/2016 o miestnych daniach:

stiahni
platnosť: od 1.1.2017
účinnosť: zrušené

VZN 04/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

stiahni
platnosť: od 1.1.2017
účinnosť: zrušené

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2015

Smernica č. 1-2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Poruba

stiahni

VZN 01/2015 o miestnych daniach:

stiahni
platnosť: od 01.01.2016
účinnosť: zrušené

VZN 02/2015 o miestnom poplatku:

stiahni
platnosť : od 01.01.2016
účinnosť : zrušené

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2014

VZN 01/2014 o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce Poruba  : stiahni

platnosť : od 28.01.2014

účinnosť : trvá

VZN 02/2014 o vymedzení plochy na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani v Obci Poruba: stiahni

platnosť : od 26.03.2014

účinnosť : trvá

 

VZN 03/2014 o pitnej vode: stiahni

platnosť : od 12.08.2014

účinnosť : trvá

Dodatok č.1 k VZN 02/2007: stiahni

VZN 04/2014 o miestnych daniach: stiahni

platnosť : od 1.1.2015

účinnosť : zrušené

VZN 05/2014 o miestnych poplatkochstiahni

platnosť : od 1.1.2015

účinnosť : zrušené

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2013

VZN 01/2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na  : stiahni

platnosť : od 01.09.2013

účinnosť : trvá

VZN 02/2013 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach: stiahni

platnosť : od 27.12.2013

účinnosť : zrušené

VZN 03/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady: stiahni

platnosť : od 27.12.2013

účinnosť : zrušené

VZN 04/2013 – zmeny a doplnky č. 1  ÚP obce  :stiahni

platnosť : od 10.12.2013

účinnosť : trvá

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2012

VZN 01/2012 O poskytovaní sociálnej služby a o úhradách za poskytovanú 

sociálnu službu pre občanov s TP na území Obce Poruba: stiahni

platnosť : od 01.07.2012

účinnosť : trvá

VZN 02/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích

zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v zriad.pôsobnosti obce: stiahni

platnosť:  od 05.09.2012

účinnosť : zrušené

VZN 03/2012 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach :stiahni

platnosť:  od 01.01.2013

účinnosť : zrušené

VZN 04/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiani

platnosť:  od 01.01.2013

účinnosť : zrušené

 

VZN 05/2012 o určení dotácie na mzdy a prevádzku  materskej školy zriadenej na území obce stiahni

platnosť:  od 01.01.2013

účinnosť : zrušené

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2011

VZN 01/2011 O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách:  stiahni

platnosť : od 01.09.2011

účinnosť : zrušené – v platnosti VZN č.3/2011

 

VZN 02/2011 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povod.plán záchr.prác: stiahni

platnosť : od 09.05.2011

účinnosť : trvá

 

VZN 03/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,…  :  stiahni

 platnosť:  od 08.09.2011

účinnosť : zrušené- v platnosti VZN č.2/2012

 

VZN 04/2011 o ktorým sa mení VZN č.2/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie

sociálnych služieb v obci Poruba: stiahni

 platnosť: od  01.10.2011   

 účinnosť: zrušené- v platnosti VZN č. 1/2012                                                                     :

VZN 05/2011 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Porubastiahni

platnosť od 01.01.2012   

účinnosť: zrušené- v platnosti VZN č. 5/2012    

 

VZN 06/2011 O dani z nehnuteľností a miestnych daniach: stiahni

 platnosť od 01.01.2012

 účinnosť : zrušené- v platnosti VZN č.3/2012

 

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2010

VZN 01/2010 O hlasovaní obyvateľov obce Poruba : VZN 01/2010                : trvá

VZN 02/2010 O dani z nehnuteľnosti : VZN 02/2010                                      : zrušené

VZN 03/2010 O miestnom poplatku za komunálne odpady : VZN 03/2010     : zrušené- v platnosti VZN č.4/2012

VZN 04/2010 O poplatkoch v obci Poruba : VZN 04/2010                                : trvá

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2009

VZN 01/2009 O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách : VZN 01/2009                                                                         : zrušené

VZN 02/2009 Ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci : VZN 02/2009                                                    : zrušené

VZN 03/2009 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce : VZN 03/2009                                           : trvá

VZN 04/2009 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol. zariadení zriadených na území obce Poruba: VZN 04/2009        : zrušené

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2008

VZN 01/2008 Územný plán obce Poruba : VZN 01/2008                                                                                          : zrušené

VZN 02/2008 Určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole : VZN 02/2008                                            : zrušené

VZN 03/2008 O odpadoch : VZN 03/2008                                                                                                                : zrušené

VZN 04/2008 O plnení školskej dochádzky : VZN 04/2008                                                                                       : zrušené

VZN 05/2008 O slobodnom prístupe k informáciam v podmienkach obce Poruba : VZN 05/2008                            : trvá

VZN 06/2008 O dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach : VZN 06/2008                                                              : zrušené

VZN 07/2008 O miestnom poplatku za komunálné odpady -prepočet na eurá : VZN 07/2008                                : zrušené

VZN 08/2008 O prepočte sadzieb vo Všeobecne záväzných nariadeniach : VZN 08/2008                                      : trvá

Všeobecne záväzné nariadenia – rok 2007

VZN 01/2007 Poriadok na pohrebisku : VZN 01/2007                                                                                                 : trvá

DODATOK  č. 2 k VZN 01/2007 o poriadku na pohrebisku : dodatok č.2 k VZN 01/2007
platnosť: od 1.1.2008
účinnosť: trvá

VZN 02/2007 Poplatky za znečisťovanie : VZN 02/2007                                                                                             : trvá

VZN 03/2007 Ochrana spotrebiteľa na území obce : VZN 03/2007                                                                           : zrušené

VZN 04/2007 O daniach z nehnuteľnosti a miestných poplatkoch : VZN 04/2007                                                      : zrušené

VZN 05/2007 Poplatok za komunálne odpady : VZN 05/2007                                                                                    : zrušené

VZN 06/2007 Sadzobník poplatkov v obci : VZN 06/2007                                                                                            : zrušené

o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk