OBEC
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR   stiahni
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený   stiahni
Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR   stiahni
Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie Poruba   stiahni
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   stiahni
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   stiahni
Výzva na predkladanie ponúk – Wifi pre teba   stiahni

Dôležité informácie:

   
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba   stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia.   stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta   stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo   stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA   stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba   stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou   stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba   stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024   stiahni
Likvidácia jedlých olejov   stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba   stiahni
Porucha majetkového vodovodu   stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie   stiahni
Poruba – situácia kanalizácie   stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)   stiahni
stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018   stiahni
Oznam o vyberaní poplatku za hrobové miesta za obdobie 2018-2027   stiahni
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza – domáce zabíjačky   stiahni
Absolventská prax do Hornonitria   stiahni
Plán zasadnutí OZ na rok 2019   stiahni
VV – uloženie zásielky na meno Matej Štúr   stiahni
Informácia o začatom správnom konaní-Tibor Čavojský   stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk