OBEC

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je obecné zastupiteľstvo orgánom obce.

Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Porube je podľa § 11 ods. 3 písmena d) zložené z 9 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri  mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starostka obce. Počas jej neprítomnosti vedie rokovanie zástupca starostky. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke obce aspoň tri dni pred zasadnutím, alebo ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Rokovania obecného zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovujú zápisnica a uznesenia. Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva sú k občanom dispozícii na internetovej stránke a na obecnom úrade v Porube.


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk