OBEC

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsoby prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznávania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR § 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – na stiahnutie


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk