OBEC
Titul, meno, priezvisko Adresa Funkcia
Jozef Bilka Poruba 194 člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, komisie pre financie a rozpočet
Pavol Čavojský Poruba 185

predseda komisie na ochranu vereného záujmu pri výkone verejnej funkcie, člen komisie pre mládež a telovýchovu, komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

Marek Hrúz Poruba 353 predseda komisie pre mládež a telovýchovu, člen komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
Ing. Stanislav Kurbel Poruba 351 predseda komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, komisie pre školstvo a kultúru
Tibor Lacko Poruba 386

predseda komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, člen komisie pre financie a rozpočet, komisie pre mládež a telovýchovu

Mgr. Róbert Tisaj Poruba 32

predseda komisie pre financie a rozpočet, člen komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, komisie pre školstvo a kultúru

Zdenka Weissová Poruba 78 predsedkyňa komisie pre školstvo a kultúru, členka komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, komisie pre mládež a telovýchovu

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk