OBEC

Potvrdenie o trvalom pobyte

Na Obecnom úrade Poruba, môže občan požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte.

Potrebné doklady:

– vyplnená žiadosť

– občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

 

Prihlásenie sa na trvalý alebo prechodný pobyt

Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, miesto, začiatok a skončenie pobytu obci. Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý a prechodný pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nejaké právo k budove, v ktorej má evidovaný trvalý pobyt ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Potrebné doklady:

– vyplnený prihlasovací lístok na trvalý alebo prechodný  pobyt

– platný občiansky preukaz, v prípade maloletého dieťaťa do 18 rokov rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky

– list vlastníctva, resp. rozhodnutie o povolení vkladu vzťahujúci sa k nehnuteľnosti do , ktorej sa občan prihlasuje na pobyt

– písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, ak tento súhlas nebol potvrdený podpisom pred zamestnancom ohlasovne – v prípade hlásenia pobytu ak občan nie je vlastník alebo spoluvlastník budovy

Doba vybavenia: na počkanie

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.  Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov.

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo je časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka). Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom nového trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

Potrebné doklady:

– vyplnená žiadosť na zrušenie trvalého pobytu, podpísaná vlastníkom resp. všetkými spoluvlastníkmi

– doklad o vlastníctve budovy (list vlastníctva na právne účely s kolkom, nie starší ako 3 mesiace)

– platný občiansky preukaz žiadateľa

– právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,  dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,  rozhodnutie súdu o nariadení predbežného
opatrenia, ak bolo vydané,  dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Doba vybavenia: na počkanie

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu občana, túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.

Adresa sídla obecného úradu tejto je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

 

Potvrdenie o žití do zahraničia

Obecný úrad Poruba vydáva na základe žiadosti občana potvrdenie o žití do zahraničia

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz

– tlačivo na ktorom sa má potvrdenie vykonať

Doba vybavenia: na počkanie

 

Overovanie listín a podpisov

Overovanie listín a podpisov vykonáva zamestnanec obecného úradu počas stránkových dní v čase úradných hodín. V prípade overenia podpisu chorých a bezvládnych občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo na tel. č. 046/5482218.

Potrebné doklady:

– platný občiansky preukaz, cestovný doklad, povolenie na pobyt – u cudzincov

– listina, na ktorej sa podpis overuje

– originál listiny, ktorá sa overuje a jej odpis alebo kópia

– doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 1,50,- eur za každý podpis a 1,50,- eur za každú aj začatú stranu ak ide o overenie listín.

Doba vybavenia: na počkanie

Obec nevykonáva osvedčovanie ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v zahraničí, odpisy alebo fotokópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných a obdobných preukazov, mapy, geometrické plány, odpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti, listiny napísané v inom ako štátnom jazyku, okrem listín napísaných v českom jazyku.


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk