OBEC

 RSDr. Tomáš Konuš – hlavný kontrolór obce Poruba

 1. Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.
 2. Hlavný kontrolór plní tieto úlohy:
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
  2. raz za šesť mesiacov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli obce,
  3. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,
  5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými obcou zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca obecného zastupiteľstva,
  2. starostu,
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  4. podľa osobitného zákona.
 6. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk