OBEC

Najväčší rozmach zaznamenalo hradisko na Vyšehrade, cca 400 p n. l. a do tohto obdobia boli zaradené črepy nájdené na území Poruby,ktoré patria do púchovskej kultúrnej skupiny

V  9.–10.storočí tu sídlili obyvatelia rôznych profesií. Hradisko rozšírilo svoju správnu funkciu do viacerých dolín na oboch stranách Vyšehradu, pravdepodobne aj na územie Poruby.

11.-13. storočie – majiteľmi územia Hornej Nitry sa stali príslušníci jedného z vtedy najbohatších rodov – Diviakovci. Chýbajú správy, komu patrilo územie pravého brehu horného toku Nitry, ale pravdepodobne to tiež bolo územie Diviakovcov a spájalo ich majetky medzi Rudnom a Turcom.

14. storočie – začínala „zlatá“ éra baníctva na Slovensku. Jedným z centier baníctva bola aj Horná Nitra

1302 – Václav III. potvrdil Matúšovi Čákovi vlastníctvo Bojníc a  bojnického panstva, k územiu patrila aj Poruba

1330- správcom majetkov bojnického panstva bol bán Gileth. Jeho synovia Mikuláš a Ladislav vystavili pre Porubu Gelatovskú šoltésku listinu, ktorá je prvým známym písomným dokumenom týkajúcim sa Poruby. Táto listina sa nezachovala, z  jej neskorších prepisov sa dozvedáme, že v dedine stál kostol, krčma, ale aj dva mlyny.

Okolo roku 1335 – nemeckí kolonisti založili banícku osadu Nikelsdorf pri slovenskej osade Poruba

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“1″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ template=“/var/www/sites/poruba/poruba.sk/subdomains/www/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]1430 – Noffriovcom bola podarovaná Poruba

1633 – postavanie kazateľnice v Porubskom kostole

1658 – inštalácia nového maľovaného stropu v kostole

1786 – Poruba je uvádzaná ako čisto slovenská obec.

1884 – porubský richtár Ján Tisaj dal postaviť kaplnku

1903 – boli odhalené zabielené fresky v interiéri kostola

1929 – porubskí veriaci zadovážili tretí zvon v kostole s nápisom: “ Na pamiatku slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda.“

1947 – elektrifikácia obce

1955 – zavedenie miestneho rozhlasu

1960 – založené JRD

1962 – otvorenie novej budovy základnej školy

1963 – vyhlásenie kostola za kultúrnu pamiatku

1987 – otvorenie materskej školy

1997 – začiatok rekonštrukcie kostola s archeologickým prieskumom

1997 – plynofikácia obce

2001 – otvorenie viacúčelového športového areálu

máj 2008- odovzdanie do užívania zrekonštruovaného domu smútku a vybudovaného urnového hájika

máj 2009- výstavba námestia pred Kostolom sv. Mikuláša

máj 2010- odovzdanie do užívania zrekonštruovaného športového areálu

2013 – vybudovanie sedlovej strechy na budove Materskej školy a výmena okien na škôlke a Školskej jedálni

október 2013 – výstavba parkovacích plôch medzi kostolom a cintorínom z prostriedkov „Programu obnovy dediny“

február 2014 – výstavba a odovzdanie do užívania 22 bytov v dvoch novopostavených bytových domoch na tzv. „hliníku“ (následné odkúpenie obcou od investora z prostriedkov ŠFRB a dotácie z MDVaRR SR)

2015 – vybudovanie parkoviska pred areálom Materskej školy

2016 – zateplenie pavilónov  Materskej školy a Školskej jedálne z prostriedkov Environmentálneho fondu SR

2016 – vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom v športovom areály

2017 – zateplenie budovy a prístavba šatní a plynovej kotolne k budove telocvične z úveru a rozpočtu obce

2017 – rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci led svietidlami hradená z úspory energie

2017 – odovzdanie staveniska aglomerácie Nedožery – Brezany, Lazany a Poruba k budovaniu kanalizácie obcí napojením k ČOV Prievidza z prostriedkov EÚ, SR a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti B.Bystrica.

2018 – osadenie sanitárneho WC do športového areálu, zateplenie, výmena okien a strešnej krytiny, inštalácia fotovoltaiky na budove Obecného úradu a kultúrneho domu z prostriedkov EÚ, zateplenie budovy DHZ z prostriedkov Ministerstva vnútra SR


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk